Izmene u vezi sa fiskalizacijom u 11:55

28.04.2022.

NOVINE U VEZI SA FISKALIZACIJOM
(OSLOBOĐENJA, TEHNIČKO UPUTSTVO, EVIDENTIRANJE NAČINA PLAĆANJA)

 

Vlada Republike Srbije na danas održanoj sednici, 28. aprila 2022. godine donela je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Uredba bi trebalo da bude o bjavljena u narednom broju „Službenog glasnika RS“ i stupiće na nagu danom objavljivanja.

U skladu sa novim članom 4a Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja /u daljem tekstu: Ureedba), privremeno se oslobađaju obaveze evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima  počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. Drugim rečima, za ove obvezike fiskalizacije prelazni period produžava se za osam meseci, to jest do kraja ove godine.

Pored toga, propisuje se od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja oslobađa se celokupna delatnost vazdušnog prevoza putnika (šifra delatnosti 51.10), a ne samo na međunarodni prevoz putnika kako je do sada bilo propisano.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa, koji je objavljen  u „Službenom glasniku RS” br. 50/22 od 28. 4. 2022. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

U Pravilniku o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS”, br. 31/21, 99/21, 10/22 i 49/22), u članu 6. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) „gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;”.

Tačke 2), 3) i 4) brišu se.

Prema tome,  obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu za plaćanja koja se vrše gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom navodi „gotovina“.

Prema tome, obveznici će za sopstvene potrebe praćenja naplate po sredstvima plaćanja i dalje voditi detaljnu evidenciju, ali će u PFR i SUF za sve navedene načina plaćanja ispisivati „gotovina“.

Kao što smo najavili u PS 9/22, u skladu sa potrebama obveznika fiskalizacije, izmenjeno je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.11). Deo promena tiče se tehničkog funkcionisanja fiskalzacije, a deo se odnosi na način evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Promene su učinjene u sledećim delovima:

  1. Deo 6, Način povezivanja ESIR-a sa PFR-om P1: Bežična Wi-Fi konekcija – sa opciono promenjeno na obavezno (strana 21)
  2. 11. Deo, Upit i upravljanje cenama P1: ESIR korisnik može da promeni cenu proizvoda ili usluge – sa opciono promenjeno na obavezno za 3, opciono za 1,2 i 4 (strana 23)
  3. 16. Deo, Tekstualni prikaz fiskalnog računa, dodato P14: Da li račun sadrži Polje za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa, obavezno za 3. opciono za 1,2 i4 (strana 27)
  4. Dodatno objašnjeno avansno plaćanje – Deo 9.1 (strana 40)

5.Dodate šifre (strana 47): Za polje kupca – 50 i 60 vezane za koorporativne kartice, za polje kasir- 10 i za polje naziv artikla – 10, 11, 12 i 13 vezane za avanse.

 

Izvor: Privredni Savetnik

Za sada nismo sigurni kako će se ovo odnostiti na status sertifikacije našeg ESIR-a, ali nadam se da razumete da ovakve izmene u softveru ne mogu da se urade preko noći.
Model izdavanja Avansnih računa značajno je promenjen i zahtevaće unapređenje programa, a što se plaćanja tiče to možete sami da promenite u programu.

U okviru Naziva/Pojmova možete objediniti sve dosadašnje vrste plaćanja u “Gotovinska uplata” vrstu i time zadovoljiti novi zahtev. Kontiranja ostavite kako jesu, kao i Virmanska plaćanja pošto se ona i dalje razlikuju.

Obaveštavaćemo vas dalje o prilagođavanju programa, molimo da redovno pratite naše objave.

Vodič - Kako izabrati poslovni softver ako ste prevazišli postojeći

Tokom vremena kompanije rastu i razvijaju se. Potrebe se menjaju, kao i zahtevi. U ovom vodiču ćemo se osvrnuti na potrebe kompanija koje su prevazišle poslovno rešenje i u potrazi su za novim, drugačijim, adekvatnijim rešenjem.

Milan Oparnica